Logo Institute 0.1ZAVODINSTITUTE
Logo Zavod 0.1ZAVODINSTITUTE

Institute for Contemporary Art Practice and Theory 0.1 [Institute 0.1] is a creative platform for research and production of contemporary art practice and theory. It incorporates domestic and foreign authors, who work the concepts thus bringing forth new ideas. Institute 0.1 is based on it's own art production and postproduction, as well as coproduction with other individuals and institutions.

Zavod za sodobno umetniško prakso in teorijo 0.1 [Zavod 0.1] je kreativna platforma namenjena raziskovanju in produkciji sodobne umetniške prakse in teorije. Združuje domače in tuje avtorje ter raziskovalce, ki v sodelovanju obdelujejo koncepte in ustvarjajo nove ideje. Zavod 0.1 temelji na lastni umetniški produkciji in postprodukciji kot tudi koprodukciji z domačimi in tujimi posamezniki in organizacijami.

DON'T, KISS
/
DON'T, KISS

Don’t, Kiss is a duet about love in its most simple and recognizable form – A Kiss. What initially appears as a kiss is later transformed into a physical limitation, an obstacle for a couple to overcome.

CHOREOGRAPHY
Fabio Liberti

PERFORMANCE
Jernej Bizjak, Fabio Liberti

PRODUCTION
Institute 0.1

SHOWS


09. 11. 2017 at 7PM, Center kulture Španski borci

11. 11. 2017 at 7PM, Plesni forum Celje

Don’t, Kiss je duet o ljubezni v njeni najbolj preprosti in prepoznani obliki – Poljubu. Kar se sprva zdi le kot romantični poljub, se kasneje za par spremeni v izziv fizične omejitve.

KOREOGRAFIJA
Fabio Liberti

IZVEDBA
Jernej Bizjak, Fabio Liberti

PRODUKCIJA
Zavod 0.1


UPRIZORITVE


09. 11. 2017 ob 19.00, Center kulture Španski borci

11. 11. 2017 ob 19.00, Plesni forum Celje
don't kiss fotografija

foto: Lukas Hartvig-Møller

SOLO FOR REAL
/
SOLO FOR REAL

Solo for Real shows the dualism inside a man’s head. The dualism is given by the contrast between his present time and things that have happened in his past, his memories, which come to haunt him. Caught in the void between present and past, he is endlessly captivated by isolating loneliness, pushing him towards obsessive drive for serenity.

CHOREOGRAPHY
Fabio Liberti

PERFORMANCE
Jernej Bizjak

PRODUCTION
Institute 0.1

SHOWS


09. 11. 2017 at 7PM, Center kulture Španski borci

11. 11. 2017 at 7PM, Plesni forum Celje

Solo for Real prikazuje dualizem posameznika, ki je obremenjen s spomini iz preteklosti, obenem pa biva v sedanjosti, ki je ni zmožen živeti. Ukleščen v praznino postane brezkončen ujetnik osame, kjer ga skromna želja po spokojnosti privede do točke obsesije. 

KOREOGRAFIJA
Fabio Liberti

IZVEDBA
Jernej Bizjak

PRODUKCIJA
Zavod 0.1


UPRIZORITVE


09. 11. 2017 ob 19.00, Center kulture Španski borci

11. 11. 2017 ob 19.00, Plesni forum Celje
don't kiss fotografija

foto: Drago Videmšek

IN THE EMBRACE OF A TRIGGER OR THE ROAD TO POINT ZERO
/
V OBJEMU SPROŽILCA ALI POT DO TOČKE NIČ

"In the embrace of a trigger or the road to point zero” insightfully unveils the intimate world of an individual in anguish, racked with anxiety, doubt and the feeling of powerlessness. Can the perilous encounter with the trigger save him from the weight of the burden?

CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE
Jernej Bizjak

MUSIC
Matija Strniša

VIDEO
Rok K. Nagode

DRAMATURGY
Sara Živkovič

SET DESIGN
Adriana Furlan

LIGHT DESIGN
David Orešič

VOICE
Vid Klemenc

VISUAL DESIGN
Hana Jesih

PRODUCTION
Institute 0.1

SHOWS

PREMIERE
08. 09. 2016 at 8PM, Cankarjev dom Vrhnika

27. 09. 2016 at 8PM, Plesni Teater Ljubljana - PTL

28. 09. 2016 at 8PM, Plesni Teater Ljubljana - PTL

09. 11. 2016 at 8PM, Center kulture Španski borci

01. 06. 2017 at 9PM, Dansehallerne, Lille Scene, Copenhagen, Denmark

02. 06. 2017 at 9PM, Dansehallerne, Lille Scene, Copenhagen, Denmark

03. 06. 2017 at 9PM, Dansehallerne, Lille Scene, Copenhagen, Denmark

"V objemu sprožilca ali pot do točke nič" pronicljivo razgrinja intimen svet posameznika v hudi življenjski stiski, kjer ga prežemajo tesnoba, dvom in nemoč. Ga zares edinole nevarno soočenje s sprožilcem lahko reši težkih bremen?

KOREOGRAFIJA IN IZVEDBA
Jernej Bizjak

GLASBA
Matija Strniša

VIDEO
Rok K. Nagode

DRAMATURGIJA
Sara Živkovič

SCENOGRAFIJA
Adriana Furlan

OBLIKOVANJE SVETLOBE
David Orešič

GLAS
Vid Klemenc

VIZUALNO OBLIKOVANJE
Hana Jesih

PRODUKCIJA
Zavod 0.1


UPRIZORITVE

PREMIERA
08. 09. 2016 ob 20h, Cankarjev dom Vrhnika

27. 09. 2016 ob 20h, Plesni Teater Ljubljana - PTL

28. 09. 2016 ob 20h, Plesni Teater Ljubljana - PTL

9.11. 2016 ob 20h, Center kulture Španski borci

01. 06. 2017 ob 21h, Dansehallerne, Lille Scene, Kopenhagen, Danska

02. 06. 2017 ob 21h, Dansehallerne, Lille Scene, Kopenhagen, Danska

03. 06. 2017 ob 21h, Dansehallerne, Lille Scene, Kopenhagen, Danska

don't kiss fotografija

foto: Miha Mikoš

TORSO
/
TORZO

We are only corpses standing in the shadow of life.

[Hijikata Tatsumi]

Torso does not bow to the body but to the force, which directs and simultaneously gives meaning to our steps and echoes. This drive is an unnoticeable being of an individual; never truly discernible, but merely sensed, experienced and unfinished process of becoming. 

CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE
Klemen Janežič

DRAMATURGY
Sara Živkovič

SET DESIGN
Adriana Furlan

LIGHT DESIGN
David Orešič

MUSIC
Pika

SPECIAL THANKS
Tanja Zgonc, Prof.

PRODUCTION
Institute 0.1

CO-PRODUCTION
UL AGRFTSHOWS


26. 05. 2017 at 8PM, Slovenian Railway Museum

27. 05. 2017 at 8PM, Slovenian Railway Museum

28. 05. 2017 at 8PM, Slovenian Railway Museum


Trupla smo, ki stojijo v senci življenja.

[Hijikata Tatsumi]


Torzo se ne klanja telesu, temveč sili, ki usmerja in osmišlja naše korake in odmeve. To gonilo je neopazna bit individuuma; nikoli zares viden, marveč zgolj občuten, doživet in nedokončan proces postajanja.

KOREOGRAFIJA IN IZVEDBA
Klemen Janežič

DRAMATURGIJA
Sara Živkovič

SCENOGRAFIJA
Adriana Furlan

OBLIKOVANJE SVETLOBE
David Orešič

GLASBA
Pika

POSEBNA ZAHVALA
red. prof. Tanja Zgonc

PRODUKCIJA
Zavod 0.1

KOPRODUKCIJA
UL AGRFT


UPRIZORITVE


26. 05. 2017 ob 20h Železniški muzej Slovenskih železnic

27. 05. 2017 ob 20h Železniški muzej Slovenskih železnic

28. 05. 2017 ob 20h Železniški muzej Slovenskih železnic

don't kiss fotografija

foto: Uroš Abram

LET’S DU-ET
/
LET’S DU-ET

The piece starts as a choreographic tutorial and is meant to provoke the audience to reflect the role of the choreographer, as well as the art form of choreography. Although the choreographer is not on the stage, you are nevertheless aware of his presence in the piece. The aim of the piece is to captivate the audience in the love story of the duet so you slowly brush the choreographer aside, while in fact he is the only one writing the love story that unfolds in front of you.

CHOREOGRAPHY
Fabio Liberti

DANCERS
Arina Trostyanetskaya, Fabio Liberti

VOICE
Csongor Szabo

PRODUCTION
Institute 0.1

SHOWS

11.11. 2016 at 8:30PM, Center kulture Španski borci

Predstava se prične kot koreografski priročnik, ki občinstvo spodbuja k razmišljanju o vlogi koreografa ter vlogi koreografije kot umetniške forme. Četudi koreograf ni prezenten, na odru vseeno občutimo njegovo prisotnost. Namen predstave je skozi ljubezensko zgodbo dueta očarati občinstvo do te mere, da potisne misel na koreografa v ozadje, čeprav je v resnici on tisti, ki razpleta pripovedno nit pred našimi očmi.

KOREOGRAFIJA
Fabio Liberti

PLESALCA
Arina Trostyanetskaya, Fabio Liberti

GLAS
Csongor Szabo

PRODUKCIJA
Zavod 0.1


UPRIZORITVE

11.11. 2016 ob 20:30h, Center kulture Španski borci

don't kiss fotografija

foto: Costin Radu

MH-17
/
MH-17

"I didn't want to make an epitaph, I wanted to go further. It took me a while to crystallize the idea and the form. It brought me to the point which connects us all - death. In a glimpse of a moment, a person with all his emotions, voice, habits, personality, health issues, values and goals becomes a bag of bones. And there is no difference, whether one lies in a coffin and the other in the middle of the sunflower field. Sudden death sharpens our awareness with its imminence." (Arina Trostyanetskaya)

CHOREOGRAPHY
Arina Trostyanetskaya

DANCERS
Arina Trostyanetskaya, Jernej Bizjak

PRODUCTION
Institute 0.1

SHOWS

11. 11. 2016 ob 20h, Center kulture Španski borci

»Nisem si želela postaviti epitafa, želela sem si potovati še naprej. Precej časa sem potrebovala, da sem izčistila idejo in obliko. Prispela sem do točke, ki nas vse poveže - smrt. Le hip je potreben in živo bitje se z vsemi svojimi čustvi, glasovi, navadami, osebnostjo, zdravstvenimi težavami, vrednotami in cilji spremeni v vrečo kosti. In prav nobene razlike ni med nekom, ki leži v krsti, in nekom, ki počiva sredi sončničnega polja. Nenadna smrt s svojo neposrednostjo izostri naše zavedanje.«
(Arina Trostyanetskaya)

KOREOGRAFIJA
Arina Trostyanetskaya

PLESALCA
Arina Trostyanetskaya, Jernej Bizjak

PRODUKCIJA
Zavod 0.1


UPRIZORITVE

11. 11. 2016 ob 20h, Center kulture Španski borci

don't kiss fotografija

foto: Evgeny Pirshin